s.

hair-shirt, sack-cloth, hair-cloth;
ապաշխարել —ով, to repent in sack-cloth.

s.

σάκκος saccus κιλίκιον cilicium. մազեղէն խոշոր. Խարազն. քուրձ. մանաւանդ արկեալն զանձամբ վասն ապաշխարութեան.

Խնդրէր աղօթիւք, պահօք եւ խորգով։ Ննջեցէ՛ք խորգով պաշտօնեայք աստուծոյ։ Խորգով եւ մոխրով ապաշխարեալ էր։ Ի խորգ եւ ի մոխիր նստեալ ապաշխարեալ էր.եւ այլն։

Խորգով եւ մոխրով կրօնաւորեալք. (Յհ. կթ.։)

Նստան ի վերայ խորգոյ եւ մոխրոյ. (Մծբ. ՟Գ։)

Եւ Քսակ կամ պարկ ի խորգոյ.

Ետու նոցա հաց խորգով մի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խորգազգեաց

Խորգահանդերձ

Voir tout