s. zool.

crane.

s.

cf. ԿՌՈՒՆԿ. γέρανος grus.

Գերանոս. (խորդ. Գաղիան.։)

Դաս դաս խորդոց հաւուց. (Ագաթ.։)

Թզուկք պատերազմին ընդ խորդուց հաւուց. (Խոր. աշխարհ.։)

Խորդոյն իմանալ յառաջագոյն զձմերունս կարեւորս, եւ վաղ ի մարմանդ տեղիս փութալոյ. (Եզնիկ.։)

Կէսք ընդ առաջնորդովք հնազանդեալք, այսինքն են խորդք. (Վեցօր. ՟Ը։)

յարմարական շարժմունք եւ ձեւք, որպէս զխորդոցն ասեն. (Առ որս. ՟Է։)

Խորդք տողին ի գնալն իւրեանց. (Մխ. առակ.։)

յորժամ ասեսխորթք, զայն որ հարազատ որդի չեն զնոսա նշանակէր. իսկ գայիւ եդեալ խորդք զերամակս կռունկ թռչնոց նշանակէ. (Երզն. քեր.։)

ԽՈՐԹ. փոխանակ գրելոյ Խորդ. այն է կռւնկ թռչունն.

Զիա՞րդ խորթք կան իբրեւ զպահապանս ի պահու. (Վեցօր. ՟ը։)

Խորթք ի թռչելն ձեւացուցանեն կերպարանս գրոյ. (Եւագր. ՟Լ՟Գ։)

Նովին սխալագրութեամբ ասի.

Խորթն հոմանուն է. զի խորթալ՝ քունն, եւ խորթ զաւակն. (Ոսկիփոր.) (փոխանակ գրելոյ Խորդալ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խաղախորդ, աց

Խաղախորդեմ, եցի

Խաղախորդութիւն, ութեան

Խորդաձուկն, ձկան

Խորդամ, ացի

Խորդապար

Խորդացող

Խորդեան

Խորդիւն

Խորդումն, ման

Ձախորդ

Ձախորդութիւն, ութեան

Յաճախորդ, աց

Նախորդ, աց

Փոխորդ, ի, աց

Փոխորդի, դւոյ, դոյ

Փոխորդութիւն, ութեան

Voir tout