cf. ԽՌՉԱՓՈՂ.

ԵՒ են ձայնի գործարանք, թոքն, եւ խռչակն. (Բժշկարան.։)

Ստեղծ աստուած ի խռչակին միս որպէս սին, որ կոչի զանկիկ, որ պահէ զշունչն անմոլար. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խռչակունք

Voir tout