s.

harsh, threatening or bitter words.

s.

Բան սաստիկ եւ խիստ.

Սպառնական խստաբանութեամբ յղէ առ նա պատգամս. (Արծր. ՟Բ. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խստաբանութիւն խստաբանութիւնք
accusatif խստաբանութիւն խստաբանութիւնս
génitif խստաբանութեան խստաբանութեանց
locatif խստաբանութեան խստաբանութիւնս
datif խստաբանութեան խստաբանութեանց
ablatif խստաբանութենէ խստաբանութեանց
instrumental խստաբանութեամբ խստաբանութեամբք