s.

austere, severe character.

s.

Խիստն գոլ բարուք.

Ըստ չհլութեանն նմանութեան խստաբարոյութեան. (Ագաթ.) (այլ ձ. խըստասրտութեան. որպէս եդաւ ի կարգի գործոյս)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խստաբարոյութիւն խստաբարոյութիւնք
accusatif խստաբարոյութիւն խստաբարոյութիւնս
génitif խստաբարոյութեան խստաբարոյութեանց
locatif խստաբարոյութեան խստաբարոյութիւնս
datif խստաբարոյութեան խստաբարոյութեանց
ablatif խստաբարոյութենէ խստաբարոյութեանց
instrumental խստաբարոյութեամբ խստաբարոյութեամբք