vn.

cf. Խխնջեմ.

cf. ԽԽՆՋԵԼ. χρεματίζω.

Ձի ի խրխնջելոյ ունի զանուն. (Վեցօր. ՟Դ։)

Զի ի խոնջիլն եւ ի քրտնիլն խրխնջէ, եւ հանգիստ խնդրէ. (Մխ. երեմ.։)

Լուեալ ձիոյն զխօսն աղեքսանդրի՝ երկրորդ անգամ խըրխնջեաց. (Պտմ. աղեքս.։)

Ոչ խրխնջէ չարժեալ յարձակմամբ ախտիցն ցանկութեան. (Նեղոս.։)