s.

fragment, relic.

s.

ԽՐԽՈՐ որ եւ Խրան. Նշխար. փխուր. փշուր. փշրանք. մասունք (սրբոց). խօրքարէ, խիւրտէ.

Ոսկերք այնոցիկ, որք յաղագս աստուծոյն իւրեանց մեռանին. եւ որ ոք ասէ յիւրում տանն ունիցի ինչ անտի, թեեւ փոքր խրխոր ինչ ունի, չար ինչ ի նա ոչ մերձենայ. (Փարպ.։)