va.

cf. Խփանեմ.

ԽՓԱՆԵՄ ԽՓԵՄ. καλύπτω, πτύσσω (որ է ծալել) συμπτύσσω, πωμάζω operio, tego operculo claudo, plico, comprimo. (արմատն է Խուփ, խփան) Կափուցանել. փակել՝ դնելով զխուփն ի վերայ, կամ ծալելով. գոցել.

Փորեսցէ ջրհոր, եւ ոչ խփանիցէ զնա. (Ել. ՟Ի՟Ա. 33։)

Ստէպ բանալով եւ խփանելով՝ ընդունին զօդն. (Սեբեր. ՟Է։)

Զաչս իմ մի՛ խփանէք. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Եխուփ զաչս իւր։ Եբեց զաչսն, եւ դարձեալ խփեաց. (Հ=Յ. յունիս. ՟Բ.։)

Ընդ բանալն եւ ընդ խփել. (Սեբեր. ՟Է։)

Թէ ոք ի տիւն զակն իւր բանայ զմարգարէիցն բանս, որ վասն նորա. (Իգն.։)

Ամենայն աման բաց, որ ոչ իցէ խփեալ. (Թուոց. ՟Ժ՟Թ. 15։)

խփեալ զգիրսն. (որպէս ծալելով զմագաղաթն). (Ղկ. ՟Դ. 24։)

Խփեալ շրթամբք. (Նար. ՟Հ՟Գ։)

Աչաց խփելոց ողբումն. (Մեսր. երէց.։)