vn.

to be sick, ill, indisposed, unwell, poorly.

չ.

ἁρρωστέω, μαλακίζομαι aegroto, langueo ἁλγέω doleo ἁποκάμνω laboro. հիւանդանալ. ախտանալ. տկարանալ. որ եւ Աշխատիլ ասի. հիւընտնալ. ... տե՛ս (՟Դ. Թագ. ՟Ա. 2։ Դան. ՟Ը. 27։ Փիլիպ. ՟Բ. 27։)

Թէ ոչ ի մեզ զգայութիւն, եւ ոչ խօթանայաք. (Նիւս. կազմ.։)

Մի՛ զի ոչ խօթանայցես՝ մինչ մեղանչեսն, արհամարհիցես. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 14։)

առ հասանելին գիւտ աստուածայնոցն ոչ խօթացեալք կամ զանգիտեալք. (Դիոն. ածայ.։)

Կամ Ցաւ ինչ կրել. ցաւագնիլ. կարեւէր խոցիլ ի սիրտ.

Նա վիրաւորեցաւ վասն անօրէնութեանց մերոց, եւ խօթացաւ վասն մեղաց մերոց. (Աթ. ՟Ա.)

միայն խօթացեալ ի վերայ աստուծոյ հայհոյութեանցն։ Բազումքյոյժ ի վերայ քրիստոսի հայհոյութեանն խօթացեալք։ Ոչ ըստ միոյ եղանակի արտաքոյ տրտմեալեւ խոթացեալք. (Պրպմ. ՟Լ՟Է. ՟Լ՟Ը։)

Այսպիսիքս զդատապարտութիւն խոթանան. (Մեկն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խօթանամ
դու խօթանաս
նա խօթանայ
մեք խօթանամք
դուք խօթանայք
նոքա խօթանան
Imparfait
ես խօթանայի
դու խօթանայիր
նա խօթանայր
մեք խօթանայաք
դուք խօթանայիք
նոքա խօթանային
Aoriste
ես խօթացայ
դու խօթացար
նա խօթացաւ
մեք խօթացաք
դուք խօթացայք
նոքա խօթացան
Subjonctif
Présent
ես խօթանայցեմ
դու խօթանայցես
նա խօթանայցէ
մեք խօթանայցեմք
դուք խօթանայցէք
նոքա խօթանայցեն
Aoriste
ես խօթացայց
դու խօթասցիս
նա խօթասցի
մեք խօթասցուք
դուք խօթասջիք
նոքա խօթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խօթանար
դուք մի՛ խօթանայք
Impératif
դու խօթացի՛ր
դուք խօթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խօթասջի՛ր
դուք խօթասջի՛ք