vn.

to go mad;
to become unhappy

ԽՕԼԱՆԱՄ ԽՕԼԻՄ. Անմտանալ. յիմարիլ. մոլեգնիլ. եւ Հիքանալ. խենդենալ. եւ խեղճ ըլլալ.

Դու ծիծաղիս, եւ խօլանաս. (Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Ե։)

Խօլացեալք իբրեւ զանխորհուրդս. (Փարպ.։)

Խօլացեալդ ի չարափառութիւնդ. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Յառ միոջէ տառապելոյ պահանջիցես. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 15.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խօլանամ
դու խօլանաս
նա խօլանայ
մեք խօլանամք
դուք խօլանայք
նոքա խօլանան
Imparfait
ես խօլանայի
դու խօլանայիր
նա խօլանայր
մեք խօլանայաք
դուք խօլանայիք
նոքա խօլանային
Aoriste
ես խօլացայ
դու խօլացար
նա խօլացաւ
մեք խօլացաք
դուք խօլացայք
նոքա խօլացան
Subjonctif
Présent
ես խօլանայցեմ
դու խօլանայցես
նա խօլանայցէ
մեք խօլանայցեմք
դուք խօլանայցէք
նոքա խօլանայցեն
Aoriste
ես խօլացայց
դու խօլասցիս
նա խօլասցի
մեք խօլասցուք
դուք խօլասջիք
նոքա խօլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խօլանար
դուք մի՛ խօլանայք
Impératif
դու խօլացի՛ր
դուք խօլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խօլասջի՛ր
դուք խօլասջի՛ք