ԾԱՅՐԱՀԵՐՁ եւ ԾԱՅՐԱՀԵՐՁԵԱԼ. Ծայրիւքն հերձեալ, կամ հերձմամբ ծայրին, կամ ուժգին պատառեալ.

Ապառաժ վէմն կատարատաշ՝ ծայրահերձ պատառէր ի բախումն երկուց վտակաց. (Աթ. խչ.։)

Վէմն կարծատեսակ ծայրահերձեալ պատառէր. (Կիւրղ. խչ.։ Նանայ.։)