adj.

extreme, utmost, in the highest degree;
— խոտորմունք, extremes, excess;
— իշխանութիւն, abuse of authority;
— զառածանել իւիք, to carry to excess, to abuse;
ի— խոտորմունս զառածանել, to proceed to extremities, to commit excesses;
— լինել ի սէր՝ յատելութիւն, to love, to hate to excess.

adj.

յեղաշրջեալ ի միոյ ծայրէ ի միւս ծայր. դէմ ընդդէմ.

Երկաքանչիւրոցն զանգիտեալ հրաժարիցէ ծայրայեղ խոտորմանց. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ծայրայեղն յատակս հայի դժոխոց. (Անյաղթ հց. իմ.։)