ԾԱՅՐԱՐՁԱԿ եւ ԾԱՅՐԱՐՁԱԿԵԱԼ. Որոյ ծայրն՝ գագաթն՝ ստեղն է արձակ եւ բարձր, կամ համարձակ եւ ազատօրէն արձակեալ, սփռեալ. եւ Տարածեալ գոլով, եւ տարածելով. ձկտելով.

Ծայրարձակ շառաւեղուղէշ գաւազանաբուղխ թագաւորութեանն քրիստոսի. (Աթ. ի կոյսն.։)

Եկեղեցիք նորափետուր զարդարեալ հրաշիւք՝ ծայրարձակ (ոստովք) առաքինութեան պայծառաբերին պտղովք. (Թէոդոր. կուս.։)

Ծայրարձակ լերանց՝ ծայրարձակ լերանց բարձանց ցօղն տարածանէր. (Նար. տաղ.։)

Ի յերկրի կանգնեալ եւ հաւասար երկրի ծայրարձակեալ բարձրացար։ Ծայրարձակեալ ծաւալեցեր զծագումն աստուածային իմանալի ճառագայթիցն. (Անան. եկեղ։)