s.

additional burden, surcharge.

s.

Բեռն ծանր. ծանրութիւն. դժուարութիւն.

Իսկ ի տրտմականսն՝ ծանրաբեռնութեանն ի ներքոյ դնանիլ տկար բնութեանս. (Յհ. իմ. ատ.։)

Առանց զզուանաց ծանրաբեռնութեան. (Նար. ՟Ձ՟Բ։)

Տրտմութիւն է մեզ ծանրաբեռնութիւն մեղաց. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծանրաբեռնութիւն ծանրաբեռնութիւնք
accusatif ծանրաբեռնութիւն ծանրաբեռնութիւնս
génitif ծանրաբեռնութեան ծանրաբեռնութեանց
locatif ծանրաբեռնութեան ծանրաբեռնութիւնս
datif ծանրաբեռնութեան ծանրաբեռնութեանց
ablatif ծանրաբեռնութենէ ծանրաբեռնութեանց
instrumental ծանրաբեռնութեամբ ծանրաբեռնութեամբք