adj.

servile, low, mean, ignoble.

adj.

Յետսամիտ. նուաստախոհ. ցած. կամ մտօք ծառայացեալ, գերեալ.

Ծառայամիտ ազգ. (Լմբ. սղ.։)

Անազատ երեւին, եթէ ծառայամիտք են. (Ոսկ. ղկ.) յն. եթէ ծառա՛յ հոգի ունիցին։