ԾԱՌԱՅԱՊՍՏԱՄԲ ՊԱՏԵՐԱԶՄ. Այս ինքն Գրգռեալ յապստամբ ծառայից.

Ծառայից դարձեալ ապստամբութիւն եղեւ ի սիկեզիա. ակիղիոս ի սիկիզիա դադարեցոյց զծառայապստամբ պատերազմն. (Եւս. քր. ՟Բ։)