va.

to enslave, to subject, to subdue;

fig.

to enthral.

ն.

δουλόω, καταδουλόω servum facio, in servitutem redigo . Աշխատ առնել կամ ստիպել ի ծառայութիւն, ի ստրկութիւն. ծառայեցընել, ծառայ ընել. Տե՛ս (Ծն. ՟Ժ՟Ե. 13։ ՟Խ՟Է. 21։ Ել. ՟Ա. 14։ ՟Զ. 5։ ՟Բ. Եզր. ՟Է. 24։ Երեմ. ՟Ժ՟Է. 14։ Իմ. ՟Ժ՟Թ. 13։)

Զսահմանս հայոց ծառայեցոյց. (Խոր. ՟Ա. 12։)

Ծառայեցուցանել զթշիամիսն ի հնազանդութիւն. (Պիտ.։)

Մահու ծառայեցուսցէ. (Նար. ՟Ծ՟Ը։)

որ գերեն զմեզ եւ ծառայեցուցանեն. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Զարարածս աստուծոյ ծառայեցուցանեմք. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծառայեցուցանեմ
դու ծառայեցուցանես
նա ծառայեցուցանէ
մեք ծառայեցուցանեմք
դուք ծառայեցուցանէք
նոքա ծառայեցուցանեն
Imparfait
ես ծառայեցուցանեի
դու ծառայեցուցանեիր
նա ծառայեցուցանէր
մեք ծառայեցուցանեաք
դուք ծառայեցուցանեիք
նոքա ծառայեցուցանեին
Aoriste
ես ծառայեցուցի
դու ծառայեցուցեր
նա ծառայեցոյց
մեք ծառայեցուցաք
դուք ծառայեցուցէք
նոքա ծառայեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ծառայեցուցանիցեմ
դու ծառայեցուցանիցես
նա ծառայեցուցանիցէ
մեք ծառայեցուցանիցեմք
դուք ծառայեցուցանիցէք
նոքա ծառայեցուցանիցեն
Aoriste
ես ծառայեցուցից
դու ծառայեցուսցես
նա ծառայեցուսցէ
մեք ծառայեցուսցուք
դուք ծառայեցուսցջիք
նոքա ծառայեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծառայեցուցաներ
դուք մի՛ ծառայեցուցանէք
Impératif
դու ծառայեցո՛
դուք ծառայեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծառայեցուցանիջիր
դուք ծառայեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծառայեցուսջի՛ր
դուք ծառայեցուսջի՛ք