vn.

to rise, to mount in tree-shaped masses;
— հերաց, to stand erect or on end;
to bristle up.

չ.

Բարձրանալ իբրեւ զծառ. դիզանալ. բարդիլ. կուտտկիլ. ծաւալիլ. ծայրանալ ի վեր կոյս. ուղղորդ կանգնիլ. վեր ելլալ, բարձրանալ.

Հատն մանանխոյ աճէ ծառանայ։ Աճեաց՝ մեծացաւ եւ ծառացաւ։ Ի բարձրանալ ծառայանալն եւ այլն. (Եփր. աւետար.։)

Ճենճերն ի տապակէ անտի ելեալ դիզացեալ ծառանայր. յն. այսր անդր տայր. (՟Բ. Մակ. ՟Ե. 5։)

Իբրեւ զգլուխ ծառացեալ բարձրացեալ. յն. ծխեալ, կամ խնկեալ. (Երգ. ՟Գ. 6։)

Ալիք ծովու ծառանան։ Վրդովեալ կոհակօք՝ պղտորեալ ծառացեալ ալեօք. (Սարգ. յուդ. ՟Բ։ Մագ. ՟Կ՟Ը։)

Արձան կանգնեաց նոցա (երկոցունց), եւ իւրաքանչ իւրումն ձի մերձ ծառացեալ ի վերայ երկու ոտին. (Մարթին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ծառանամ
դու ծառանաս
նա ծառանայ
մեք ծառանամք
դուք ծառանայք
նոքա ծառանան
Imparfait
ես ծառանայի
դու ծառանայիր
նա ծառանայր
մեք ծառանայաք
դուք ծառանայիք
նոքա ծառանային
Aoriste
ես ծառացայ
դու ծառացար
նա ծառացաւ
մեք ծառացաք
դուք ծառացայք
նոքա ծառացան
Subjonctif
Présent
ես ծառանայցեմ
դու ծառանայցես
նա ծառանայցէ
մեք ծառանայցեմք
դուք ծառանայցէք
նոքա ծառանայցեն
Aoriste
ես ծառացայց
դու ծառասցիս
նա ծառասցի
մեք ծառասցուք
դուք ծառասջիք
նոքա ծառասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծառանար
դուք մի՛ ծառանայք
Impératif
դու ծառացի՛ր
դուք ծառացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծառասջի՛ր
դուք ծառասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պայծառանամ, ացայ

Voir tout