va.

to tend the aged.

s.

γηροκομέω curam senis gero. Տածել եւ դարմանել զծերս. ծերաբոյծ լինել.

Զծերս պատուեցե՛ք, եւ ծերատածեցէ՛ք։ Զոր ըսփոփմամբ ծերատածեալ, յաշխատութեանցըն հանգուցեալ. (Շ. ընդհ. եւ Շ. վիպ.)

Իջեալ յակոբ յեգիպտոս՝ ծերատածի ամենայն որդւովքն ի յովսեփայ. (Նախ. ծն.։)

Առաւելապէս ծերատածեցայ. (Ածաբ. մակաբ.։)