adj. s.

πρεσβύτης, γέρων, γεροντικόν senex, vetulus. Անձն ծերացեալ. ծեր պատուական. ալեւոր. ծերագոյն. հնագոյն. ծերուկ.

Ո՞րջ իցէ հայրն ձեր ծերունի։ Զաթենոբիոս ծերունի. (Ծն. ՟Խ՟Դ. 27։ ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 1։)

Ծերունին սիմէոն. (Շար.։ Ժմ. եւ այլն։)

Ծերունիդ յակոբ։ Ծերունւոյ յեսսեայ. (Եփր.։ Եւս. քր.։)

Յոր խնամեալ իբրեւ ի ծերունի. (Խոր. ՟Բ. 85։)

Զառ ի ծերունեացն բան. (Պորփ. Յհ. կթ.։)

Ամուլ հինն ծերունին. (Կիւրղ. ղկ.։)

Ո՛վ խաղացեալ մանուկ, մարգարէացար զօրհնութիւնդ լեզուով ծերունւոյդ. այսինքն եղիսաբեթի ծերունի մօրդ. (Լմբ. վերափոխ.։)

Արագլաց որ ծերունիքն են՝ անդէն կան մնան ի բոյնս, ոչ կարացեալք թռչել. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Եւ իբր Ծերունական. ծերունեան.

Անցեալ էր զծերունի հասկաւն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 120։)

Ալիք խոնարհութեանս տարաբերեալ իմաստնացուցին զիս, եւ ի ծերունի հաստատութիւնն յեցուցին. (Լմբ. սղ.։)