adj.

ԾԻՐԱՅԻՆ կամ ԾԻՐԱՅՆԻ. Որ ունի զծիր գեղեցկածաւալ.

Արփիատեսիլ ճառագայթիւք փայլեալ՝ ծիր ի ծիրանւոյ վառ ի վառեալ զդէմս (սուրբ եկեղեցի) (Նար. տաղ.։)