adj.

purple-bordered.

adj.

Որոյ ծայրքն են ի գոյն ծիրանւոյ. ունօղ վերջաւորսփողփողեալս.

Ծիրանածայր ընձիւղք, եւ երփնագեղք. (Նար. առաք.։)

Կիպրացի ծիրանածայր դաստառակաւ սրբէ զբերանն. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։ Վրդն. քրզ.։ Ոսկիփոր.։)