adj.

purple-coloured.

adj.

Ուստի ծիծանին ծաւալի, այսինքն ելանէ ներկն ծովու ծիրանի. եւ Երփն երփն ծածանեալ.

Խիտ ընդ ծիրանածաւալ ծովին ծոցոյն ասպարեզ. (Նար. խչ.։)

ծովն ծիրանածաւալ. (Անան. եկեղ. Մարաթ.։)