s.

ԾԿԻԿ ՄԱՏՆ, ԾԿՈՅԹ. որ եւ ՃԿՈՅԹ. ռմկ. ճկութ, ծկութ. յն. μικρότης (փոքրկութիւն) digitus minimus. իտ. mignolo. Փոքրիկն ի մատունս. փոքր մատն.

Աջոյ ձեռաց ծկիկ մատն. (Առաքել պտմ.։)

Ծկոյթ իմ ստուար է քան զմէջ հօր իմոյ. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 10։)

հատնել ծկութոյ (կամ ծկոյթոյ) մերոյ. (Եփր. համաբ.։)