s.

the little finger.

s.

ԾԿԻԿ ՄԱՏՆ, ԾԿՈՅԹ. որ եւ ՃԿՈՅԹ. ռմկ. ճկութ, ծկութ. յն. μικρότης (փոքրկութիւն) digitus minimus. իտ. mignolo. Փոքրիկն ի մատունս. փոքր մատն

Աջոյ ձեռաց ծկիկ մատն. (Առաքել պտմ.։)

Ծկոյթ իմ ստուար է քան զմէջ հօր իմոյ. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 10։)

հատնել ծկութոյ (կամ ծկոյթոյ) մերոյ. (Եփր. համաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծածկոյթ, կութի

Վերածածկոյթ

Voir tout