adj.

confined, lying-in, parturient.

s.

Որպէս թէ Ծնանօղ. Որ ծնանի կամ ծնաւ, կամ ունի ի մտոյ ծնանել զզաւակ. երկնօղ. ծնօղ՝ մայր.

Բարկութիւն հօր՝ որդի անմիտ, եւ ցաւք են ծնանելեաց (այսինքն մօր) նորա։ Չի՛ք զօրութիւն ի ծնանելիս. (յն. եզակ) (Առակ. ՟Ժ՟Է. 25։ ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 3։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծնանելիք, լեաց

Voir tout