adj. adv.

Ուր կայ ջան եւ Ճգնութիւն ծոմոյ. ծոմական.

Ծոմաջան աշխատութեամբ, կամ պահօք, կամ տքնութեամբ. (Զքր. կթ.։ Տօնակ.։ Տօնացոյց.։ Կանոն.։ Մանդ. կամ Եփր.։)

Պահել ծոմաջան. (Սիւն. եւ Գանձ.։)