bot. s.

sea-weed.

s.

ԾՈՎԱԹԱՂԱՆԹՔ. Նիւթ թեթեւ իբր թաղանթ ելեալ ի ծովէ.

Ի բանջարոց զոպայն, եւ սպունգն ի ծովաթաղանթացն (յն. ի ծովայնոց). եւ ի ծառոց փայտ խաչին. (Կոչ. ՟Ժ՟Գ։)