adj.

that cuts, divides, cleaves or ploughs the sea.

adj.

Հեղձուցիչ զծով. եւ Որ ինչ լինի հերձմամբ ծովու. Ծովահեղձ գաւազան մովսեսի. (Ճշ. ջրօրհ։ Անան. եկեղ։)

Ձեզ ետու զգաւազանն ծովահերձ. (Ոսկիփոր.։)

Ծովահերձ ճանապարհ. (Տօնակ.։)

Եւ ծովահերձսառմամբ ցրտին. (Յիսուս որդի.։)

Հաստատութիւն ջրամած, սառնեղէն, ծովահերձ. (Ագաթ.։)

Ծովահերձ ընկղմէր փարաւոն. իբր մ. (գուցէ ծովահեղձ) (Աթ. խչ.։)