adj.

resembling the sea.

adj. adv.

Նման ծովու.

Ծովանման աշխարհ. (Ագաթ.։)

Խնամովք արարչին պարփակեալ ծովանման խաղաղութեամբ. (Լծ. եւագր.։)

Զի ո՛չ մրրիկ ինչ ծովանման վերասցի ի ձեռն ծեփական ալեաց. (Յհ. կթ.։)