s.

dropping, trickling;
drop;
apoplexy.

s.

Կաթումն, կաթելն, եւ կաթեալ իրն. կաթ. շիթ. կաթիլ.

Կաթեաց ... եւ եղիցի ի կաթուածոյ անտի եայլն. (Միք. ՟Բ. 11։)

Օգուտն է ծորումն եւ կաթուած գեղեցկին (այսինքն լաւին). (Փիլ. լին. ՟Ա. 9։)

Կողահոսն կաթուածոց. (Անան. եկեղ։)

Սակաւ մի արտօսր կաթուածոց աչաց։ Կաթուած արեան. (Նար. ՟Է. լ։)

Արեան քո կաթուած. (Լմբ. սղ.։)

Ընդունելով զկաթուած արեանց վկայիցն. (Ճ. ՟Ա.)

Կամ պղպջակ ինչ կաթուածի։ Ջերմ արտասուօք ջուր կաթուածոջ. (Շ. յիշ. առակ.։)

Նմանութեամբ.

Ի կաթուած շողոյ նորա (արեգակտն՝) հուր ծնանի. (Շիր.։)