va.

to lame, to make lame.

ն.

Տալ կաղանալ. պատճառ լինել կաղալոյ. կարճել զընթացս. խոտորեցուցանել. կասեցուցանել.

Զոր եւ կաղացուցեալ իսկ աստուածատես (իսրայել) անուամբն նշանակեալ արձակէ. (Ագաթ.։)

Կաղացոյց զմեզ. (Փարպ.։)

Կաղացուցանել զոք աստուածային ճանապարհացն. (Շ. թղթ.։)

Արգել կաղացոյց զնոսա ի թջւր շաւղաց անտի. (Մծբ. ՟Ծ՟Ե։)

Ես, ասէ, կաղացուցի զնա հակառակութեամբ. բայց ոչ կաղացոյց զազատութիւն նորա. զի թոյլ ետ նմա. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կաղացուցանեմ
դու կաղացուցանես
նա կաղացուցանէ
մեք կաղացուցանեմք
դուք կաղացուցանէք
նոքա կաղացուցանեն
Imparfait
ես կաղացուցանեի
դու կաղացուցանեիր
նա կաղացուցանէր
մեք կաղացուցանեաք
դուք կաղացուցանեիք
նոքա կաղացուցանեին
Aoriste
ես կաղացուցի
դու կաղացուցեր
նա կաղացոյց
մեք կաղացուցաք
դուք կաղացուցէք
նոքա կաղացուցին
Subjonctif
Présent
ես կաղացուցանիցեմ
դու կաղացուցանիցես
նա կաղացուցանիցէ
մեք կաղացուցանիցեմք
դուք կաղացուցանիցէք
նոքա կաղացուցանիցեն
Aoriste
ես կաղացուցից
դու կաղացուսցես
նա կաղացուսցէ
մեք կաղացուսցուք
դուք կաղացուսցջիք
նոքա կաղացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կաղացուցաներ
դուք մի՛ կաղացուցանէք
Impératif
դու կաղացո՛
դուք կաղացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կաղացուցանիջիր
դուք կաղացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կաղացուսջի՛ր
դուք կաղացուսջի՛ք