vn.

cf. Կաթեմ.

ԿԱՅԼԱԿԱՆԱՄ ԿԱՅԼԱԿԵՄ ԿԱՅԼԱԿՆԱՆԱՄ. σταλάω, καταστάζω stillo, destillo. Բղխել, հոսել իբրեւ զկայլակս. ծորիլ. թորթորիլ. ցայտել. յորդել. վազել՝ ցաթկել արունի, ջրի, եւ այլն.

Աղբերաց արեան եւ ջրոյ կայլակեցեալ. (Միսայէլ խչ.։)

Ի հատանել հերացն՝ շիթս արեան կայլակացեալ հոսի. (Մագ. ՟Ժ՟Ա։)

Աստուածաբան ասէ, ել ջուր ի կողէն քրիստոսի, զի ցուցցէ՝ թէ մեռեալ է. կայլակեաց արիւն, զի ցուցցէ՝ թէ կենդանի է. (Տօնակ.։)

Աղբիւրք որպէս յերակաց ի վեր կայլակեն. (Եպիփ. սղ.։)

Մատռուակեա՛ զարեան քո վտակ՝ անմեղ կայլակեալ. (Լմբ. սղ.։)

Վտակք կրկնակի աղբեր կայլակնացեալ հրաշիւք. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կայլակնանամ
դու կայլակնանաս
նա կայլակնանայ
մեք կայլակնանամք
դուք կայլակնանայք
նոքա կայլակնանան
Imparfait
ես կայլակնանայի
դու կայլակնանայիր
նա կայլակնանայր
մեք կայլակնանայաք
դուք կայլակնանայիք
նոքա կայլակնանային
Aoriste
ես կայլակնացայ
դու կայլակնացար
նա կայլակնացաւ
մեք կայլակնացաք
դուք կայլակնացայք
նոքա կայլակնացան
Subjonctif
Présent
ես կայլակնանայցեմ
դու կայլակնանայցես
նա կայլակնանայցէ
մեք կայլակնանայցեմք
դուք կայլակնանայցէք
նոքա կայլակնանայցեն
Aoriste
ես կայլակնացայց
դու կայլակնասցիս
նա կայլակնասցի
մեք կայլակնասցուք
դուք կայլակնասջիք
նոքա կայլակնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայլակնանար
դուք մի՛ կայլակնանայք
Impératif
դու կայլակնացի՛ր
դուք կայլակնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայլակնասջի՛ր
դուք կայլակնասջի՛ք