cf. ԿԱՃ.

Այսպիսի ինչ եւ այնպիսի հանդերձ, կայճն, եւ այծենակաճն. (Անյաղթ պորփ.։)

Ուր գրի Լծ. յումեմնէ.

Կայճ, եւ այծէ։ Պրիսմին կամ այծենոյն խոշրունքն։

(Իսկ Ստեփ. լեհ. մեկնէ,)

Կյաճ. բրդեղէն հաստ զգեստն, զոր գեղջուկք զգենուն. ռմկ. ապա։)