adj.

resembling an emperor, like an emperor, imperial.

adj.

Որ բերէ յինքեան զկերպարանս կայսեր. եւ արքայաշուք.

Կայսերակերպն տրդատ, կամ զարդ, պսակ ոսկի, կամ քաջութիւն. (Ագաթ.։ Շ. վիպ.։ Ճ. ՟Ա.։ Տօնակ.։)