vn.

to become as hard as leather, to grow hard or tough, to shrivel;

fig.

to become rude, coarse, to be clownish.

չ.

ԿԱՇԱՆԱՄ որ եւ ԿԱՇԻԼ. Խստանալ իբրեւ կաշի.

Ի ստէպ աղօթիցնգ Ճակատն կաշացեալ. յն. մաշեալ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 5։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կաշանամ
դու կաշանաս
նա կաշանայ
մեք կաշանամք
դուք կաշանայք
նոքա կաշանան
Imparfait
ես կաշանայի
դու կաշանայիր
նա կաշանայր
մեք կաշանայաք
դուք կաշանայիք
նոքա կաշանային
Aoriste
ես կաշացայ
դու կաշացար
նա կաշացաւ
մեք կաշացաք
դուք կաշացայք
նոքա կաշացան
Subjonctif
Présent
ես կաշանայցեմ
դու կաշանայցես
նա կաշանայցէ
մեք կաշանայցեմք
դուք կաշանայցէք
նոքա կաշանայցեն
Aoriste
ես կաշացայց
դու կաշասցիս
նա կաշասցի
մեք կաշասցուք
դուք կաշասջիք
նոքա կաշասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կաշանար
դուք մի՛ կաշանայք
Impératif
դու կաշացի՛ր
դուք կաշացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կաշասջի՛ր
դուք կաշասջի՛ք