cf. ԿԱՐԱՁՄԵՌՆ.

Կարեձմէռն զերեսօք գայցէ. (Սեբեր. ՟Գ։)

Կարեձմեռն ձմերանի յամենայն կողմանց կայ ի վերայ նոցա. (Եփր. աղքատ.։)

Ապրեցուցանէր ի կարէձմեռն ձմերանւոյն զարդարն (զնոյ). (Ոսկ. մ. ՟Ա. 14.)