s.

laconicism, brevity, conciseness;
epichirema.

s.

Համառօտախօսութիւն.

Կարճաբանութեամբ բամբասել զձեզ. (Ածաբ. պենտեկ.։)

Համառօտելով գրեմ ըստ սովորութեան իմոյ եւ կարճաբանութեան. (Կամրջ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարճաբանութիւն կարճաբանութիւնք
accusatif կարճաբանութիւն կարճաբանութիւնս
génitif կարճաբանութեան կարճաբանութեանց
locatif կարճաբանութեան կարճաբանութիւնս
datif կարճաբանութեան կարճաբանութեանց
ablatif կարճաբանութենէ կարճաբանութեանց
instrumental կարճաբանութեամբ կարճաբանութեամբք