s.

brevity, shortness, conciseness

s.

βραχύτης brevitas. Կարճ գոլն. եւ Սղութիւն. հակակայ երկայնութեան եւ երկարութեան.

Կարճութիւն ժամանակի, կամ աւուրց. (Խոր. ՟Գ. 1. 51։ Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարճութիւն կարճութիւնք
accusatif կարճութիւն կարճութիւնս
génitif կարճութեան կարճութեանց
locatif կարճութեան կարճութիւնս
datif կարճութեան կարճութեանց
ablatif կարճութենէ կարճութեանց
instrumental կարճութեամբ կարճութեամբք