va.

to cover, to shut, to close;
— զաչս ուրուք, to close the eyes of;
— զաչս ի լոյս, to shut the eyes against conviction.

ն.

καμμύω claudo συνέχω constringo διαπετάζω expando. Փակել. հափուցանել. խափուցանել. խփանել. պնդել. ի վերայ դնել առ ի ծածկել. արգելուլ. ամփոփել. խփել, գոցել.

Զաչս իւրեանց կափուցին. (Ես. ՟Զ. 12։)

Կափուցին զաչս իւրեանց ի լուսոյն ճշմրտութենէ. (Եղիշ. մատն. տն.։ եւս եւ Նար. ՟Ե. ՟Հ՟Բ. ՟Հ՟Ե։ Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ա։ Յիսուս որդի.։)

Ջրհոր մի՛ կափուսցէ զբերան իւր ի վերայ իմ. (Սղ. ՟Կ՟Ը. 17։)

կափուցանէին զվէմն ի բերան ջրհորոյն. (Ծն. ՟Ի՟Թ. 3։)

Կափոյց զխուփն ի վերայ գբին. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Է. 19։)

Զվայրս մտին ի վերայ կափուցեալ. (Յհ. կթ.։)

Կափոյց խորխորատն զբերան իւր. այսինքն փակեցա. (Ճ. ՟Բ.։)

Սոքա աչօք կափուցելովք՝ ի լսելոյ եւեթ հաւատային. (Երզն. մտթ.։)

Զլսելիդ կափուցանել կամելով. (Խոսրովիկ.։)

Ի բաց հրաժարրիւր ի պատասխանելոյ, առ բարձրութիւն ասացելոցն կափուցեալ. (այսինքն բերանն փակեցաւ)։ Եթէ ծարաւիք լինիցին, ոչ երբէք կափուցեալ լինին մինչեւ արբցեն. (այսինքն ոչ փակի նոցա աղբիւրն). (Ոսկ. յհ.։)

Ի կատարածի իւրեանց ծառայութեան կափոյց զնոսա ի մէջ հեթանոսաց. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կափուցանեմ
դու կափուցանես
նա կափուցանէ
մեք կափուցանեմք
դուք կափուցանէք
նոքա կափուցանեն
Imparfait
ես կափուցանեի
դու կափուցանեիր
նա կափուցանէր
մեք կափուցանեաք
դուք կափուցանեիք
նոքա կափուցանեին
Aoriste
ես կափուցի
դու կափուցեր
նա կափոյց
մեք կափուցաք
դուք կափուցէք
նոքա կափուցին
Subjonctif
Présent
ես կափուցանիցեմ
դու կափուցանիցես
նա կափուցանիցէ
մեք կափուցանիցեմք
դուք կափուցանիցէք
նոքա կափուցանիցեն
Aoriste
ես կափուցից
դու կափուսցես
նա կափուսցէ
մեք կափուսցուք
դուք կափուսցջիք
նոքա կափուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կափուցաներ
դուք մի՛ կափուցանէք
Impératif
դու կափո՛
դուք կափուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կափուցանիջիր
դուք կափուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կափուսջի՛ր
դուք կափուսջի՛ք