adj.

feigned, dissembled, false, counterfeit, sham, fictitious, artificial, factitious;
affected, prim, finical;

adj.

(լծ. ընդ Եղծ, զեղծ, կամ գեղ եղծ. եւ ստեղծ) Վարի առ մեօք իբր Մտացածին. Ստայօդ. Խարդախ. շինծու, սուտ. տիւզմէ.

իսկ (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2.)

Զկեղծ զաղտեղութեան թամբատոց ի բա՛ց պատառեսցուք. ի յն. գրի, զվատթար ձորձս. որպէս թէ գրելի իցէ ի հյ. կեղտ, կեղտոտ. կամ իմանալի, որպէս անպիտան։

adv.

ԿԵՂԾՔ ից, իւք. cf. ԿԵՂԾԻՔ։ Ուստի ԿԵՂԾՍ Ի ԿԵՂԾՍ, իբր մ. նշանակէ, Պէսպէս սուտ կերպարանօք՝ առ աչս երեւութացեալ. Սուտ կամ շինծու կերպարանքով.

անդ դեւ բնակիցին, եւ կեղծս ի կեղծս յայտնեցին։ Վիշտք ասեն եւ նհանգք կեղծս ի կեղծս լինին. (Եզնիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազգակեղծ

Անկեղծ, ից

Անկեղծական

Անկեղծաւոր

Անկեղծիկ

Անկեղծութիւն, ութեան

Կեղծամ

Կեղծաւոր, աց

Կեղծաւորաբար

Կեղծաւորական

Կեղծաւորակից

Կեղծաւորանամ, ացայ

Կեղծաւորեմ, եցի

Կեղծաւորիմ, եցայ

Կեղծաւորութիւն, ութեան

Կեղծեմ, եցի

Կեղծիք, ծեաց

Կեղծուպատիր

Կեղծօձիք, ձեաց

Voir tout