s.

young girl.

np.

Proserpine.

s.

ԿՈՐԷ կամ ԿՈՐԷՔ. Բառ յն. գօ՛րի. κόρη puella եւ Proserpina. Աղջիկ. սեպհականել անուն պերսեփոնեայ չաստուածուհւոյ.

Գայ ի պղատէա քաղաքն աթենացւոց, ուր զկորէս պաշտեն աթենացիք. (Պտմ. աղեքս.։)

Իսկ (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 18։)

Ի կորէս ելանէր. Իբր ի պարտութիւն մատնիլ, կամ կորակոր յետս ընկրկիլ.

յընտիր ձեռագրի լաւ եւս գրի.

Ի կոր եւս ելանէր։