va.

to tattoo;
to prick down;
to pinch;
գիր կտեալ, tattooing.

ն.

στίζω, στίγω, στίχω pungo, signo. Կէտ կէտ կամ կուտ կուտ առնել. սպի կամ բիծ տպաւորել. ցտել. ... Ուստի ԿՏԵԱԼ. στικτός punctatus, impressus.

Գիր կտեալ մի՛ առնիցէք ի մարմինս ձեր. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Թ. 28։)

Գիր կտեալ զցտելն եւ զաժանս ծնոտից արկանելն ասէ. (Կիւրղ. ղեւտ.։)

Բժշկեա՛ զտիպքն եւ զգիծքն, եւ զխարանս հարուածոց ... զկտեալ խածուածս բազմագունիս։ Զկտեալ զդիպուածս այս փայտի զարկման. (Նար. ՟Ձ՟Ե. ՟Ղ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բեկտեմ, եցի

Դեկտեմբեր, ի

Երկպառակտեմ, եցի

Կարկտեմ, եցի

Կրկտեմ, եցի

Հոկտեմբեր, ի

Ձկտեմ, եցի

Յօդակոտոր քակտեմ

Պառակտեմ, եցի

Սեկտեմբեր

Քակտեմ, եցի

Voir tout