ն.

μεταδίδωμι participo, participem reddo, facio Հաղորդ եւ մասնակից առնել.

Իւրոյն լուսոյ հաղորդեցուցանէ զնա։ Զայլս հաղորդեցուցանել իւրեանց մաքրութեանն։ Հաղորդեցուցանէ պարգեւին։ Զայսոսիկ նա ուսոյց ինձ, իսկ ես զքեզ հաղորդեցուցից այսոցիկ. (Դիոն.։)

Հաղորդեցուցանել որդիութեան, կամ բարութեան իւրոյ, կամ շնորհաց, կամ առատութեան սեղանոյ. (Կիւրղ. թղթ.։ Լմբ. էր ընդ եղբ. եւ պտրգ։ Երզն. մտթ.։)

Ի քրիստոս հաղորդեցուցանէ զնոսա փորձութեամբն. (Լմբ. սղ.։)

ՀԱՂՈՐԴԵՑՈՒՑԱՆԵԼ κοινωνέω communico, christi corpus impertio Մատակարարել զսուրբ հաղորդութիւնն.

Հաղորդեցոյց զնոսա կենդանարար մարմնոյ եւ արեան. (Ճ. ՟Բ.։)

Մատուսցէ զպատարագն սուրբ. յորմէ եւ զմկրտեալն հաղորդեցուսցէ. (Շ. ընդհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հաղորդեցուցանեմ
դու հաղորդեցուցանես
նա հաղորդեցուցանէ
մեք հաղորդեցուցանեմք
դուք հաղորդեցուցանէք
նոքա հաղորդեցուցանեն
Imparfait
ես հաղորդեցուցանեի
դու հաղորդեցուցանեիր
նա հաղորդեցուցանէր
մեք հաղորդեցուցանեաք
դուք հաղորդեցուցանեիք
նոքա հաղորդեցուցանեին
Aoriste
ես հաղորդեցուցի
դու հաղորդեցուցեր
նա հաղորդեցոյց
մեք հաղորդեցուցաք
դուք հաղորդեցուցէք
նոքա հաղորդեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հաղորդեցուցանիցեմ
դու հաղորդեցուցանիցես
նա հաղորդեցուցանիցէ
մեք հաղորդեցուցանիցեմք
դուք հաղորդեցուցանիցէք
նոքա հաղորդեցուցանիցեն
Aoriste
ես հաղորդեցուցից
դու հաղորդեցուսցես
նա հաղորդեցուսցէ
մեք հաղորդեցուսցուք
դուք հաղորդեցուսցջիք
նոքա հաղորդեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաղորդեցուցաներ
դուք մի՛ հաղորդեցուցանէք
Impératif
դու հաղորդեցո՛
դուք հաղորդեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հաղորդեցուցանիջիր
դուք հաղորդեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաղորդեցուսջի՛ր
դուք հաղորդեցուսջի՛ք