va.

to content, to please, to satisfy, to humour, to gratify;
— զմիտս ուրուք, to condescend, to please, to humour;
— զախտս, to gratify the passions;
— զպարտս, to pay a debt;
ի — զնա, to oblige him, to satisfy him.

ն.

cf. ՀԱՃԵՄ. Հաճել, կամ առնել զի հաճեսցի. շարժել ի հաճութիւն հաւանութեան.

Զողորմածիդ կամս հաճեցոյց (ողորմիլ ինքեան). (Նար. ՟Ժ՟Դ։)

Հաճեցոյց իրաւացի բանիւ. (Մխ. երեմ.։)

Որդի իմ սիրելի, որ հաճեցոյց զիս. (Լմբ. սղ.։)

Զձիս ոչ ոք գիտէ հաճեցուցանել, բայց յայնմանէ՝ որ մակացողն է ձիոյ. եւ ոչ զշունս ոք գիտէ հաճեցուցանել, այլ որսորդն. (Պղատ. եւթիփռոն.։)

Մերթ՝ որպէս Հաճոյացուցանել.

Այս է, որ հաճեցուցանէ զմել աստուծոյ, հնազանդութիւնն. (Լմբ. էր ընդ եղբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հաճեցուցանեմ
դու հաճեցուցանես
նա հաճեցուցանէ
մեք հաճեցուցանեմք
դուք հաճեցուցանէք
նոքա հաճեցուցանեն
Imparfait
ես հաճեցուցանեի
դու հաճեցուցանեիր
նա հաճեցուցանէր
մեք հաճեցուցանեաք
դուք հաճեցուցանեիք
նոքա հաճեցուցանեին
Aoriste
ես հաճեցուցի
դու հաճեցուցեր
նա հաճեցոյց
մեք հաճեցուցաք
դուք հաճեցուցէք
նոքա հաճեցուցին
Subjonctif
Présent
ես հաճեցուցանիցեմ
դու հաճեցուցանիցես
նա հաճեցուցանիցէ
մեք հաճեցուցանիցեմք
դուք հաճեցուցանիցէք
նոքա հաճեցուցանիցեն
Aoriste
ես հաճեցուցից
դու հաճեցուսցես
նա հաճեցուսցէ
մեք հաճեցուսցուք
դուք հաճեցուսցջիք
նոքա հաճեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հաճեցուցաներ
դուք մի՛ հաճեցուցանէք
Impératif
դու հաճեցո՛
դուք հաճեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հաճեցուցանիջիր
դուք հաճեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հաճեցուսջի՛ր
դուք հաճեցուսջի՛ք