vn.

to become well flavoured, sweet, appetizing;
to be agreeable to.

չ.

մանաւանդ յերրորդ դէմս. Համեղ երեւիլ. քաղցր եւ ախորժ ընծայիլ. քաղցրանալ. համովնալ, անուշ գալ.

Ոչ համեղանայր կերակուր ի քիմս նորա. (Արծր. ՟Ա. 10։)

Համեղասցի ի ճաշակելիս մտաց մերոց խոհարարութիւնք իմանալի խորտկացն. (Խոսր.։)

Ոչ համեղանայ ինձ, թէ ոչ անուանեսցի անդ յիսուս. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես համեղանամ
դու համեղանաս
նա համեղանայ
մեք համեղանամք
դուք համեղանայք
նոքա համեղանան
Imparfait
ես համեղանայի
դու համեղանայիր
նա համեղանայր
մեք համեղանայաք
դուք համեղանայիք
նոքա համեղանային
Aoriste
ես համեղացայ
դու համեղացար
նա համեղացաւ
մեք համեղացաք
դուք համեղացայք
նոքա համեղացան
Subjonctif
Présent
ես համեղանայցեմ
դու համեղանայցես
նա համեղանայցէ
մեք համեղանայցեմք
դուք համեղանայցէք
նոքա համեղանայցեն
Aoriste
ես համեղացայց
դու համեղասցիս
նա համեղասցի
մեք համեղասցուք
դուք համեղասջիք
նոքա համեղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ համեղանար
դուք մի՛ համեղանայք
Impératif
դու համեղացի՛ր
դուք համեղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու համեղասջի՛ր
դուք համեղասջի՛ք