vn.

to set one's wits to work, to tax one's ingenuity, to contrive.

ՀԱՅԹԱՅԹԱՄՏԵԼ ՀԱՅԹԱՅԹԱՄՏԻԼ. cf. ՀԱՅԹՀԱՅԹԵԼ.

Դարձեալ հայթայթամտեալ ասէր, եթէ հնար ինչ էր զնա հանել յանկիւն տաճարին. (Կիւրղ. ծն.։)