s.

Հայթայթելն. հայթայթանք.

Ոչ հայթայթմամբ խորտակեալ մարմնոյն ... զգթածիդ զսիրտ ճմլեցոյց. (Նար. ՟Ժ՟Դ։)

Զարդարէ զնոսա հայթհայթմամբ բարբառոյ. (Շ. յկ. ՟Խ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հայթհայթումն հայթհայթմունք
accusatif հայթհայթումն հայթհայթմունս
génitif հայթհայթման հայթհայթմանց
locatif հայթհայթման հայթհայթմունս
datif հայթհայթման հայթհայթմանց
ablatif հայթհայթմանէ հայթհայթմանց
instrumental հայթհայթմամբ հայթհայթմամբք