cf. ՀԱՆԴԱՐՏԱՊԷՍ, եւ ՀԱՆԴԱՐՏ. մ.

Հանդարտաբար գնալ. (Յհ. կթ.։)

Հանդարտաբար խօսել, կամ առնել զպատասխանին։ Հանդարտաբար զ՝ի վերայ դիմելն հատանէր. (Ոսկ. յհ.։)

Զղջով եւ հանդարտաբար պատիմք կալ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Եթէ այսպէս հանդարտաբար ճաշեալ էիր, ոչ այսպէս աղքատաբար ընթրէիր. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հանդարտաբարոյ

Voir tout