cf. ՀԱՆԴԱՐՏԵՄ.

Ժողովուրդ հանդարտացեալ։ Հասից ի վերայ հանդարտացելոցն (կամ հանդարտելոցն) յանհոգութեան. (Դտ. ՟Ժ՟Ը. 27։)

Եզեկ. (՟Լ՟Ը. 11։)

Ի նուազել կերակրոց՝ եւ մարմինն հանդարտանայ, եւ սրբի. (Յճխ. ՟Թ։)

Ոչ ամենայն աշխարհ մշտնջենաւոր հանդարտանայ. (Նիւս. կուս. ՟Գ։)

Զգօնացեալ հանդարտանային սակս արդարոյն։ Հանդարտանային մոլեկան ալեացն խռովութիւնքն. (Անան. եկեղ.։ Նանայ.։)

Առ պատերազմն՝ հանդարտանալն. (Նար. ՟Լ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հանդարտանամ
դու հանդարտանաս
նա հանդարտանայ
մեք հանդարտանամք
դուք հանդարտանայք
նոքա հանդարտանան
Imparfait
ես հանդարտանայի
դու հանդարտանայիր
նա հանդարտանայր
մեք հանդարտանայաք
դուք հանդարտանայիք
նոքա հանդարտանային
Aoriste
ես հանդարտացայ
դու հանդարտացար
նա հանդարտացաւ
մեք հանդարտացաք
դուք հանդարտացայք
նոքա հանդարտացան
Subjonctif
Présent
ես հանդարտանայցեմ
դու հանդարտանայցես
նա հանդարտանայցէ
մեք հանդարտանայցեմք
դուք հանդարտանայցէք
նոքա հանդարտանայցեն
Aoriste
ես հանդարտացայց
դու հանդարտասցիս
նա հանդարտասցի
մեք հանդարտասցուք
դուք հանդարտասջիք
նոքա հանդարտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հանդարտանար
դուք մի՛ հանդարտանայք
Impératif
դու հանդարտացի՛ր
դուք հանդարտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հանդարտասջի՛ր
դուք հանդարտասջի՛ք